Kontroll av fuktisolering

Vi erbjuder kontroll av fuktisolering i våtutrymmen, som utförs av en VTT-certifierad inspektör av våtrumsarbeten. Genom att utföra kontroller försäkrar man sig om att våturymmena är fungerande och hållbara, så att fuktskador orsakade av misstag, okunskap eller vårdslöshet kan undvikas. En skriftlig rapport uppgörs efter kontrollen.

Nedan ett exempel på kontrollens olika skeden.

Logg över arbetets skeden
Två kontrolltillfällen:

1. kontrollen: Kontroll av väggarnas fuktisolering, täthetskontroll med en GVK-undertryckspump, mätning av skikttjocklek.
Kontroll av våtrumsinstallatörens certifikat och dess giltighet. Bl.a. de använda materialen och fuktisoleringarnas arbetsinstruktioner och –skeden gås igenom med våtrumsinstallatören i enlighet med certifikatet.

2. kontrollen: Kontroll av golvens fuktisolering, täthetskontroll med en GVK-undertryckspump, mätning av skikttjocklek, kontroll av ytornas lutning.

Bildförsedd rapport. Kontrollprotokollet innehåller tydlig information om bl.a. våtutrymmets fuktisolering, materialen och konstruktionerna. I protokollet nämns också upptäckta brister och när de kontrolleras på nytt.

  • Optisk mätlupp
  • GVK-undertryckspump
  • Vattenpass