Fuktkartläggning

Fuktkartläggningen bör utföras så snart som möjligt efter upptäckandet av en vatten- eller fuktskada. Vattenskadorna i konstruktionerna kan vara mycket större än de ytliga och synliga skadorna. På grund av detta är det livsviktigt att använda ett raskt arbetande proffs.

Vid fuktkartläggning undersöks de av vatten- eller fuktskadan orsakade skadorna i konstruktionerna och de våta områdena isoleras.

De nödvändiga avfuktnings-, rivnings och saneringsåtgärderna dokumenteras i en skaderapport, som levereras till kunden.

Vid fuktkartläggning används lämpliga mätningsmetoder och -apparater i enlighet med omständigheterna, materialen och konstruktionerna. Vi har lämplig utrustning för alla situationer till vårt förfogande.

Fuktmätningar

I nybyggen och saneringsobjekt utför vi även enskilda fuktmätningar, som till exempel borrhålsmätning för att försäkra oss om dugliheten för ytbeläggning. Entreprenören kan i lugn och ro fortsätta med följande arbetsskede och framtida fuktskador kan undvikas.

Skaderapport

På basis av skadebesiktningen uppgörs en skriftlig skaderapport, av vilken all nödvändig information om skadans reparation tydligt framgår.

Av den bildförsedda rapporten framgår bland annat de skadade konstruktionerna och materialen samt ritningarna. Detta ger en omfattande bild av skadorna i konstruktionerna.

Rapporten levereras enligt kundens önskningar antingen elektroniskt eller per post. Genom effektiv rapportering försnabbas processen, speciellt om till exempel disponenten eller ägaren av en hyresfastighet inte personligen kan vara på plats omedelbart.